آمار کلی

کد ملی: 049111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیزات کمک حرکتی رستا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/30 تا کنون
مهندسی کوشا پایا بنا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/08/17 تا کنون