آمار کلی

کد ملی: 236029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه ورزشی ستارگان مالک اشتر کازرون عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/22 تا کنون