آمار کلی

کد ملی: 088970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی دامداران بخش سده عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/29 تا 1397/06/26