آمار کلی

کد ملی: 005998XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تراز آرتام هومان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/08 تا کنون