آمار کلی

کد ملی: 339204XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر نوین دانش پژوهان پارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/24 تا کنون