آمار کلی

کد ملی: 128104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کنندگان کارکنان دانشگاه اصفهان منشی هییت مدیره خارج شده 1395/05/07 تا 1397/09/14