آمار کلی

کد ملی: 007011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
علمی انتشاراتی سنا سامانه نوین آموز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/29 تا کنون
سامانه نگرش آتیه رئیس هیئت مدیره فعال 1390/07/11 تا کنون