آمار کلی

کد ملی: 091952XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی روستایی عابد هفت عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/23 تا کنون