آمار کلی

کد ملی: 507879XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیصد و نود انگورکاران شهر الهه انگور ملکان و حومه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/05 تا کنون