آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره 9 کارگران شرکت کشت و صنعت کارون رئیس هیئت مدیره فعال 1386/05/22 تا کنون