آمار کلی

کد ملی: 004886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان دانه حکمت بازرس علی البدل فعال 1397/12/25 تا کنون