آمار کلی

کد ملی: 214238XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران نساجی بابکان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/18 تا 1397/03/17