آمار کلی

کد ملی: 153331XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع شیمیایی شکوه حمید رئیس هیئت مدیره فعال 1389/07/29 تا کنون