آمار کلی

کد ملی: 243310XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآورده های غذایی شاد گل شیراز عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/20 تا کنون
تولید روستایی ترکان مقصودآباد بازرس اصلی فعال 1398/05/20 تا کنون
مزرعه پرورش مرغ مادر برادران داریونی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/17 تا کنون