آمار کلی

کد ملی: 160073XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب موثر جهان مدیرعامل فعال 1392/08/25 تا کنون