آمار کلی

کد ملی: 168026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باران امید بناب بازرس اصلی فعال 1397/01/09 تا کنون