آمار کلی

کد ملی: 261961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دلتا رود شمال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/12 تا کنون