آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی آسمان برج شهیر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/03/30 تا 1393/06/13