آمار کلی

کد ملی: 043997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دردانه های میراث حامیم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/21 تا کنون
حریم آفتاب موعود رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/18 تا کنون