آمار کلی

کد ملی: 001989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده پردازان مبین آرتا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/10/18 تا کنون