آمار کلی

کد ملی: 413193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی خدماتی دما ساز تهویه گستر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/13 تا کنون
فنی مهندسی زاگرس رعدباختر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/18 تا کنون