آمار کلی

کد ملی: 229809XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمرانی تاسیساتی سامان گستر بام زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/03/12 تا 1393/04/29