آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی بوکان سیمین بتن عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/07/28 تا 1392/08/19