آمار کلی

کد ملی: 003541XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی همراهان سبز سعیدیه عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/11 تا کنون