آمار کلی

کد ملی: 599980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چویل صنعت نادر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/01 تا کنون