آمار کلی

کد ملی: 007799XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور طرح و توسعه تیوا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/10 تا کنون