آمار کلی

کد ملی: 288926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبادلات مرزنشینان شاهین گستر سردشت بازرس علی البدل خارج شده 1391/05/21 تا 1392/08/04