آمار کلی

کد ملی: 241309

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اروم خاک و پی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/11/13 تا کنون