آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری جلوه سازان پیشرو عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/05/28 تا 1391/03/05