آمار کلی

کد ملی: 146078XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف مصنوعات آلومینیومی تهران عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/12 تا کنون