آمار کلی

کد ملی: 206347XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
احیا گران انرژی سبز پایدار عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/20 تا کنون
بابل طیور طبرستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/13 تا کنون
ملی خدماتی تدارک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/09/07 تا کنون
ملی شیمی کشاورز عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/07/18 تا 1395/10/14