آمار کلی

کد ملی: 001008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تصمیم سازان مبتکر هوشمند عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/10 تا کنون
کیا تجارت فن آوری ابریشم مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/10 تا کنون