آمار کلی

کد ملی: 001312XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوهر سبز فراکیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/24 تا کنون