آمار کلی

کد ملی: 085978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گسترش بازرگانی دارو پخش رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/05/23 تا 1397/05/21