آمار کلی

کد ملی: 350115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شتابدهی و توسعه مدیریت و کارآفرینی ناوک اندیشه رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/09 تا کنون