آمار کلی

کد ملی: 465075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی باغداری قشقایی نقنه منضم بازرس علی البدل فعال 1392/05/14 تا کنون