آمار کلی

کد ملی: 456017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رای مهر صنعت کومش مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/28 تا کنون