آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی 2848 آذرشهر به شماره ثبت 654 عضو هیئت مدیره فعال 1389/08/09 تا کنون