آمار کلی

کد ملی: 215004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارطه صنعت طبرستان بازرس اصلی فعال 1394/01/19 تا کنون