آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حسابداری و حسابرسی آیدین سایان 1582 ملکان بازرس اصلی خارج شده 1386/12/21 تا 1388/10/10