آمار کلی

کد ملی: 518901XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی روستایی و عشایری زنان گلشن عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/20 تا کنون