آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان نسل سوم گلستان بازرس اصلی خارج شده 1392/02/21 تا 1394/06/10