آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران اداره بندر و کشتیرانی آبادان عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/11/05 تا 1397/09/28