آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه حضرت مهدی موعد عج کوی کارمندان راه آهن ساری رئیس هیئت مدیره فعال 1389/02/08 تا کنون