آمار کلی

کد ملی: 132992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران سبز شایسته مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/01/18 تا 1393/04/15