آمار کلی

کد ملی: 230008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بیناس صنعت آیریا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/03/10 تا کنون