آمار کلی

کد ملی: 090132XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی وزنبورداری کاشمر منشی هییت مدیره خارج شده 1393/07/09 تا 1396/09/08