آمار کلی

کد ملی: 005755XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الماس پیمان کهن رضوان بازرس علی البدل منحل شده 1392/06/10 تا کنون