آمار کلی

کد ملی: 082793XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهروان کوشش پایای اترک عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/02/02 تا 1397/03/25