آمار کلی

کد ملی: 193078XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمانکاری کاوش جویان دز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/27 تا کنون